Bavorsko - Adventní Rothenburg – Würzburg – Lauf


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Ostatní

Zažijte s námi neopakovatelné kouzlo bavorského adventu. Bez nadsázky, každé město, které jsme pro vás vybrali má autentický historický ráz a vytváří idylickou adventní atmosféru s duchem starých tradic, zvyků a půvabných vánočních trhů. Nabízíme vám tři perly historie a vánoční romantiky. Würzburg, který spojuje kouzlo historie s adventní náladou. Ponoříme se do kouzla malebných uliček Starého města i vánočního trhu před impozantním zámkem Würzburger Residenz. Rothenburg ob der Tauber, plný vánočního kouzla. Procházka úzkými uličkami středověkého města, hrázděné domy, tisíce dekorací a ozdob, jedinečná atmosféra jednoho z nejkrásnějších vánočních trhů v Německu. Na závěr kouzelný Lauf an der Pegnitz, skrytý poklad adventního Německa. Atmosféra středověku, hrázděné domy, hrad Lauf vybudovaný císařem Karlem IV.

Rothenburg ob der Tauber – Würzburg – Lauf an der Pegnitz

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 14.12. - 15.12. Odjezd A + Plzeň (Olomouc není možná)

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
1x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
1x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: 1.den zájezdu: Odjezd v ranních hodinách dle nástupních míst (Praha cca 07:00 hod) do Německa. Kolem poledne město ležící na řece Mohan WÜRZBURG , naše první zastávka na adventní cestě. Prohlídka impozantní Würzburger Residenz (UNESCO), následuje krátká procházka Starým městem s bohatou historií, unikátní Dom St. Kilian z různých slohů a stylů, kostel Neumünster , aj. Na závěr kouzlo vánočního trhu před Würzburger Residenz, malebné uličky plné tradičních stánků, místní speciality. 2. den zájezdu: Po snídani pokračujeme do nedalekého městečka ROTHENBURG OB DER TAUBER , dokonalý skanzen středověkých uliček obehnaných městskými hradbami. Procházka středověkými kulisami Starého města dodávají zdejším vánočním trhům nenapodobitelnou atmosféru, Marktplatz s impozantní radnicí , pohádkový Plönlein , kostel sv. Jakuba aj. Užijte si vánoční Rothenburg a nechte se unést doslova magickou atmosférou tohoto místa. Před odjezdem do ČR zastavíme v hrázděném městečku LAUF AN DER PEGNITZ , skrytý poklad našeho zájezdu. Navštívíme Staré město s hradem Lauf , stavba evropského významu. V letech 1356 až 1360 jej nechal postavit císař Karel IV. na Říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem. Prohlídka hradu vč. Erbovního sálu , která je v Evropě ojedinělá a má 112 erbů Českého království vytesaných a malovaných do kamene. Jedná se o nejvzácnější sbírku česko-moravsko-slezské heraldiky. Předpokládaný příjezd do Prahy 21:30 hod. a dále dle míst nástupů.

14.12. - 15.12.24 sobota - neděle
snídaně autokarem
Sleva 10% 4 690 Kč 4 221 Kč
cena za 2 dny (1 noc)

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy) ,
 • 1x ubytování v hotelu – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
 • 1x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • fakult. služby a vše, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Poznámka: nástupní místo Olomouc není možné
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 950 Kč,
 • Würzburg residence prohlídka cca 10 eur. Nutná rezervace při objednání zájezdu
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 90 Kč