Rumunsko – Tajemná Transylvánie


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

Poznávací zájezd do Rumunska, do samého srdce Transylvánie. Připojte se k nám na cestu do této tajemné a malebné části Rumunska, známé svými horskými vrcholy, starobylými hradními pevnostmi a bohatou historií. Zájezd nás zavede do starobylých měst, jako je Brašov, kde budeme prozkoumávat středověké uličky, prohlédneme si známý hrad Bran, zvaný také "Drákulův hrad." Během zájezdu se ponoříme do kouzla transylvánské kultury, ochutnáme místní tradiční kuchyni a objevíme záhadné legendy spojené s touto oblastí. Budeme mít příležitost navštívit historické kostely, vychutnat si malebnou přírodu Karpat a zažít autentický transylvánský způsob života.

Sibiu – Codlea – Bran – Brašov – Sinaia – Sinaiský klášter – Velký a Malý Peleš – pohoří Bucegi – Bábelská sfinga

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 28.08. - 01.09. Odjezd C + Bratislava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel***

UBYTOVÁNÍ 2x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím STRAVOVÁNÍ 2x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v podvečerních hodinách z ČR (cca 21:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Slovensko a Maďarsko.
2. den: Brzy ráno překročíme rumunské hranice a vydáme se za poklady Sedmihradska – Transylvánie . Přejedeme přes řeku Mureš u Aradu a pokračujeme do SIBIU . Dopoledne návštěva jednoho z největších evropských muzeí pod otevřeným nebem v oblasti Dumbravského lesa u Sibiu. Jedinečný skanzen nahlíží do starých vesnic a mlýnů, na tradiční pestrou škálu unikátních technických zařízení rumunského venkova a skrývá se zde téměř celé Rumunsko. Ubytování v hotelu ve městě dle časových možností po prohlídce skanzenu, nebo až večer. Odpoledne návštěva historického centra města SIBIU – pravoslavná bazilika rumunské církve Boží moudrosti, protestanský kostel, školy německých obyvatel, kupecké domy z 16. a 17. stol., Lhářův most opředený pověstmi, evangelická katedrála, v jejíž kryptě je uloženo tělo Drákulova syna a mnoho dalších zajímavosti města.
3. den: Cesta Transylvánií. Zastavíme u pevnosti FARGAŠ , pokračujeme do městečka CODLEA s typickým opevněným kostelem, sýpky v opevnění kostelů. Navštívíme hrad BRAN , kde údajně pobýval kníže Drácula. Odpoledne BRAŠOV , město obklopené Jižními Karpatami tzv. "Transylvánskými Alpami". Prohlídka a procházka "černým Salcburkem" Brašovem, středověké centrum, zachovalé hradby, klenot gotické architektury Katedrála z čediče , židovská čtvrť, nejužší ulička Strada Sforri a Stará radnice. Ubytování v horském městečku Sinaia.
4. den: V údolí řeky Prahovy navštívíme SINAISKÝ KLÁŠTER , který založil rytíř Mihail Cantacuzio r. 1695, po svém návratu z cesty ke klášteru sv. Kateřiny na Sinaji. Pravoslavný klášter skýtá vzácné náboženské objekty, ikony, knihy, keramiku. Následují zámky VELKÝ a MALÝ PELEŠ , postavené jako letní sídla rumunským králem Carolem I. Pracoval zde i český architekt Karel Limann. Odpoledne vyjedeme do pohoří BUCEGI , které je součástí horského pásma Karpat. Pokračujeme jeepy pod skalní útvar BÁBELSKÁ SFINGA a výšlap k ní (malé převýšení, ale turistické boty podmínkou) s panoramatickými výhledy do okolí, v případě nepřízni počasí je možná alternativa jeepy na náhorní plošiny a do malebných údolí pohoří Bucegi s možností návštěvy jeskyně Ialomita, která má krápníkovou výzdobu a kapli pravoslavných poustevníků. Návrat na hotel. Možnost individuální procházky po horských lázních SINAIA s mnoha vilami a parky, obdoba naší Karlovy Studánky. Sinaia byla také letním sídlem velkého rumunského skladatele George Enescu, dle časových možností návštěva jeho muzea Vila Luminis. Večer odjezd domů
5. den: V odpoledních hodinách příjezd do ČR (přejezd hranic v cca 12:00 hod.).

28.08. - 01.09.24 středa - neděle
snídaně autokarem
7 390 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy) ,
 • 2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 2x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, lanovky, jeepy a vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 1400 Kč,
 • 2x večeře 900 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 230 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v RON
 • Sibiu – Skanzen 30 Lei/os., senior/student 13 Lei, děti do 16let 7 Lei
 • Sibiu – Protestanský chrám 10 Lei/os
 • Coldea – opevněný kostel 15 Lei/os
 • Hrad Bran 50 Lei/os., senior/student 25 Lei, děti 12,50 Lei
 • Klášter Sinaia 15 Lei
 • Zámek Velký Peleš 60 Lei/os., senior 30 Lei., dítě/student 15 Lei
 • Brašov – Černý kostel 20 Lei/os., dítě/student 10 Lei, student 15 Lei
 • Brašov – synagoga 20 Lei
 • pohoří Bucegi - národní park Babele 10 Lei + 150 Lei jeepy
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 200 RON (není podmínkou všechny objekty navštívit) + pár drobných EUR a HUF (4x 0,5 EUR, 2x 100 HUF) na WC při průjezdu Slovenskem a Maďarskem. Pozn.: Na první den programu je potřeba mít s sebou již rumunskou měnu na vstupné do Skanzenu v Sibiu, 30 Lei/os. Směnárna bude k dispozici až v centru Sibiu. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • MĚNA A KURZ
 • Rumunský lei (značení RON nebo Lei), 1 RON = cca 5,1 Kč